[pro_ad_display_adzone id=”31515″]

مدارک مورد نیاز برای روادید شنگن ترانزیت فرودگاهی

0

 مدارک مورد نیاز برای روادید شنگن ترانزیت فرودگاهی

الزام ارائه مدارک به همراه درخواست روادید شنگن ترانزیت فرودگاهی، جهت فراهم سازی امکان بررسی شرایط مورد نیاز برای صدور روادید هر مورد خاص توسط سفارت آلمان می باشد.

افراد ذیل نیازی به روادید شنگن ترانزیت فرودگاهی ندارند:

 •     دارندگان:

  * گرین کارت

  * روادید معتبر ایاالت متحده آمریکا، کانادا، ژاپن و یا بریتانیا

  * گذرنامه سیاسی

  و

 • بستگان اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا

در هر صورت باید در زمان ارائه درخواست نزد باجه، همواره مدارک ذیل را ارائه نمائید:

 • اصل گذرنامه و کپی صفحه مشخصات گذرنامه
 • فرم درخواست تکمیل شده و امضاء شده به همراه عکس (قدیمی تر از یک سال نباشد)
 • پرسشنامه امنیتی (تذکر توجیهی) تکمیل شده و امضاء شده
 • در صورت وجود، کپی تمام روادیدهای دو سال گذشته به همراه مهرها
 • بلیط پرواز معتبر رفت و برگشت
 • مجوز معتبر اقامت در کشور مقصد

در صورت پرواز به ونزوئلا، مدارک مازادی دال بر وجود قصد بازگشت و در خصوص هدف سفر مورد نیاز است:

جهت اثبات وجود قصد بازگشت، باید مدارک مناسبی ارائه نمائید. اینکه چه مدارکی مناسب می باشند، در هر مورد و برای هر درخواست متفاوت است. معموالً در شرایط عادی مدارک ذیل مناسب می باشند (نسخه اصل و یک کپی تأیید نشده)
 • شناسنامه شما جهت اثبات وابستگی خانوادگی؛
 • مدارکی دال بر اشتغال فعلی شما و/یا همسر شما:
 • برای دانشجویان: نسخه اصل گواهی اشتغال به تحصیل به همراه مهر دانشگاه؛
 • برای کارمندان و کارگران: نسخه اصل گواهی اشتغال (با ذکر تاریخ شروع به کار در شرکت، حتی االمکان نوع دقیق فعالیت در شرکت و حقوق دریافتی) و اصل گواهی بیمه تأمین اجتماعی به همراه مهر سازمان؛
 • برای صاحبان مشاغل آزاد: پروانه کسب و آگهی روزنامه رسمی؛
 • برای بازنشستگان: اصل گواهی حقوق بازنشستگی
 • همچنین جهت اثبات وابستگی اقتصادی و در صورت وجود:
 • اصل گواهی گردش مالی (فهرست تراکنش) سه ماه اخیر به التین برای سپرده های مدت دار، حساب های پس انداز و/یا حساب های جاری شما و/یا همسر شما به همراه مهر بانک؛ لطفا توجه داشته باشید که حساب هایی که در مدت کمی قبل از ارائه درخواست روادید، افزایش موجودی قابل توجهی داشته باشند، در صورت عدم توضیح موجه در خصوص منبع پول واریزی، تأثیر مثبتی در تصمیم گیری در خصوص درخواست شما نخواهند داشت، زیرا فرض خواهد شد که این مبلغ تنها مربوط به وام دریافتی می باشد؛
 • اسناد ملکی شما و یا همسرتان؛ o درآمد حاصل از اجاره از طریق ارائه قرارداد اجاره و سند ملکی مربوطه.
جهت اثبات هدف سفر نیز باید مدارک مناسبی ارائه نمائید. این مدارک به هدف سفر بستگی دارند
 • در صورت سفر جهت دیدار، اصولآ ارائه دعوتنامه رسمی Verpflichtungserklärung )) اصولا کفایت می کند؛ در صورت عدم ارائه دعوت نامه رسمی (تعهدنامه)، می توانید نسخه اصل یک دعوتنامه غیر رسمی امضاء شده (با تشریح حتی الامکان کامل روابط خانوادگی و یا سایر روابط و نیز دلیل سفر و شماره تلفن و آدرس قابل بررسی) به همراه کپی گذرنامه دعوت کننده ارائه نمائید؛ در صورتی که دعوت کننده دارای تابعیت آلمان نباشد، کپی مجوز اقامت آلمان نیز مورد نیاز خواهد بود؛
 • برای سفرهای تجاری، ارائه اصل دعوتنامه (با تشریح حتی االمکان کامل روابط تجاری موجود و دالیل و اطالعات مربوط به سفر) و رونوشت آگهی اطالعات شرکت دعوت کننده از مرکز ثبت شرکت ها (قدیمی تر از یک سال نباشد) الزامی می باشد؛ در صورتی که نام شخص دعوت کننده در آگهی ثبت شرکت آمده باشد، کپی گذرنامه وی کفایت می کند، در غیر این صورت نیاز به ارائه کپی گذرنامه شخصی که نامش در آگهی ثبت شرکت آمده باشد مورد نیاز است؛
 • در صورت سفر جهت شرکت در نمایشگاه به عنوان غرفه دار، ارائه گواهی برگزارکننده آلمانی نمایشگاه کفایت خواهد نمود؛
 • در صورت سفر جهت بازدید از نمایشگاه، نیاز به ارائه بلیط معتبر نمایشگاه، همراه با این امر از مدارکی خواهید داشت که ارتباط شما با موضوع نمایشگاه را نشان دهد (معمولاً طریق گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاه، گواهی اشتغال به کار و یا پروانه کسب، امکان پذیر می باشد)؛
 • در صورت صفر جهت شرکت در کنگره و یا سمینار* نیاز به ارائه تأییدیه شرکت در مراسم، همراه با مدارکی خواهید داشت که ارتباط شما با موضوع مراسم را نشان دهد (معمولا این امر از طریق گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاه، گواهی اشتغال به کار و یا معموالً پروانه کسب، امکان پذیر می باشد)؛
 • برای سفر جهت درمان بیماری خودتان، نیاز به ارائه نسخه اصل گواهی بیمارستان مربوطه (با ذکر طول مدت و دوره درمان و نیز تدابیر پزشکی مربوطه) خواهید داشت؛
 • برای سفر به عنوان همراه بیمار، نیاز به ارائه نسخه اصل گواهی بیمارستان مربوطه خواهید داشت که در آن نام شما به عنوان همراه و همچنین علت نیاز به همراهی شما و طول مدت و دوره درمان، ذکر شده باشد.

* =نکته:

 • همسر و فرزندان می توانند در صورت اثبات تأمین مالی مدت اقامت؛ به عنوان همراه سفر نمایند؛ برای سفرهای تجاری، این امر تنها به شرطی امکان پذیر است که نام همسر و یا فرزندان در دعوتنامه آلمانی ذکر شده باشد
 • در صورت همراهی کودکان در سن مدرسه و خارج از زمان تعطیالت مدرسه، نیاز به ارائه گواهی/مجوز مدرسه وجود دارد.
لطفاً به موارد ذیل نیز توجه نمائید
 • روادید شنگن ترانزیت فرودگاهی عبور مکرر تا اعتبار حداکثر شش ماه قابل درخواست و صدور است. در صورتی که بازگشت شما از مقصد، پس از گذشت بیش از شش ماه صورت می گیرد، می بایست روادید ترانزیت جدیدی در سفارت آلمان در آن کشور درخواست نمائید
 • درخواست شما، هیچگونه حق مطالبه صدور روادید و یا بازپرداخت هزینه های احتمالی مرتبط با سفر مورد نظر شما به همراه نخواهد داشت
 • لطفاً به این نکته توجه داشته باشید که مدارک می بایست به ترتیب ذکر شده در باال و به صورت ذکر شده )اصل و یا کپی) در بادجه ارائه گردند! ارئه مدارک مناسب بر عهده خود شما می باشد. مدارک از سوی سفارت درخواست نمی گردند و خود شما می بایست آنها را نزد باجه ارائه ذکر شده اصوالً نمائید. در صورت نبود مدارکی که مورد نیاز است، این احتمال وجود دارد که درخواست شما رد گردد و مجبور به گرفتن وقت جدید شوید.
 • در موارد خاص ممکن است سفارت آلمان درخواست مدارکی نماید که در اینجا ذکر نشده اند. در این صورت از طریق تلفن با شما تماس گرفته خواهد شد
 • توجه داشته باشید که در صورت ارائه مدارک جعلی و یا دستکاری شده، درخواست روادید شما رد شده و باعث عدم صدور روادید تمام کشورهای عضو شنگن برای مدتی طوالنی برای شما خواهد شد.
Share.

About Author

Leave A Reply